Развој на ГИС софтвер

Радик – Системи испорачува комплетни решенија за изработка на ГИС софтвер, со цел  анализа и користење на гео-просторни податоци во зависност од потребите на клиентите.
Нашите услуги за развој на GIS софтвер вклучуваат:

  • Дизајн и развој на геопросторни бази на податоци и апликации согласно барањата на клиентите
  • Развој на софтвер за ГИС мапирање
  • Апликации поврзани со системи за просторни информации
  • Развој на апликации заснована врз локација, вклучувајќи апликации за следење и обележување

Софтверски проекти на Радик – Системи претставуваат целосно интегрирано и конфигурирано решение засновано на слободен софтвер:

GeoServer
OpenLayers
PostGIS
  • OpenLayer: Преглед на веб мапа
  • GeoServer: Гео просторни податоци
  • База на податоци: PostgreSQL
  • Мапи базирани на: Open Street Map (OSM), Google map и други слибодни мапи … или датотека на мапа увезена од други системи (Shapefiles).
  • Оперативен систем: Ubuntu

Со горенаведените технологии можеме да креираме и управуваме со точки, линии и полигони на мапите кои можеме лесно да се примениме во неколку деловни апликации. Исто така, апликацијата ја имплементираме со слободни технологии (како JavaScript / JQuery, PHP, Apache…).